دلم رو سپردم به بنگاه دنیا 

و هی آگهی دادم اینجا و آنجا