شرم می کنم که وزن سیری ام را

با ترازوی گرسنه ای بکشم :(