در پایان مجلس مهمانی پیرمرد از جایش برخاست تا به بیرون برود , اما عصایش را برعکس بر زمین نهاد و به همین دلیل تعادل کامل نداشت .

حاضران با افسوس به پیرمرد نگاه می کردند . آنها می دانستند که این از عواقب پیری و حواس پرتی است تا جایی آدم حتی متوجه نمی شود که عصایش را برعکس روی زمین گذاشته است .

یکی از مهمانان با حالتی که خالی از تمسخر نبود رو به پیرمرد گفت : پس چرا عصایت را برعکس گرفته ای ؟!

پیرمرد آرام و متین پاسخ داد : چون انتهایش خاکی است و نمی خواهم فرش خانه تان کثیف شود ! 😢😢😢


هیچ وقت زود قضاوت نکنیم 😖😖😖