تقدیم به ملکه های سرزمینم


 سند بندگی 


می گویند سیاهی چادرم چشم را می زند !!!!


آره ... چشم آدم های حریص و هرزه را ...


چشم را که هیچ !!


تازه خبر ندارند که دل را هم می زند !!


دل آدم های مریض و بیمار دل را ..


از شما چه پنهان که چادرم دست و پاگیر هم هست !!


دست و پای بی بند و باری را می بندد ..


چادر برای کسانی است که نمی خواهند عزتشان را به بهای ناچیز لبخند های یک هرزه بفروشند 


چادرم سند بندگی من را امضا می کند    🌹🌹🌹🌹🌹🌹