به یکی میگن : صبحونه چی می خوری ؟؟ 


میگه : آب گوشت 😁


میگن : ناهار چی می خوری ؟؟


میگه : آب گوشت😁


میگن : شام چی می خوری ؟؟


میگه : آب گوشت 😁


میگن : اصلا ولش کن اوقات فراغتت رو چیکار می کنی ؟؟


میگه : میشینم نون خورد می کنم واسه آب گوشت 😂