زنم ازم پرسید : کی رو بیشتر از همه دوست داری ؟؟


گفتم : مامانم !! 😊


گفت : بعدش ؟؟


گفتم : بابام !!😊


گفت : بعدش ؟؟


گفتم : دخترم !! 😊


گفت : بعدش؟؟


گفتم : خواهرم !!😊


بغض گلوشو گرفت و گفت : پس من چی ؟؟


گفتم : تو گفتی کی رو بیشتر از همه دوست داری نگفتی که عشقت کیه !!


با کلی ذوق گفت : خوب عشقت چیه ؟؟؟


گفتم : بارسلونا !!!😀😁😂😊


قهر کرد رفت خونه ی مادرش

 فکر کنم رئالیه...😅😅😅