اعصاب چیست ؟

چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو حتما داشته باشی !

توقع چیست ؟ چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی !