نگذاریم

هرکسی 

از راه 

رسید

با ساز 

دلمان

تمرین

نوازندگی

کند