دختر کوچولو ی ملوس دوتا سیب در دست داشت در این وقت مادرش وارد اتاق شد و چشمش به به دست او افتاد 

گفت: یکی از سیب هاتو میدی به من؟؟؟؟؟

دخترک فکری کرد و سپس به هر دو سیب یک گاز گنده زد 

مادر خشکش زد و لبخند از روی لبانش محو شد . پیدا بود که چقدر از دخترکش نومید شده است 

اما دخترک پس از لحظه ای درنگ یکی از سیب های گاز زده را به طرف مادرش گرفت و 

گفت : بیا مامان این یکی شیرین تره 😢😢😢😢


هیچ وقت زود قضاوت نکنیم 😖😖😖