نون دور پیتزا رو میریزن دور

اونوقت من کارتونشم سس می زنم , می خورم !

خخخخخخ


😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

طرف سیم کارت جدید میگیره

بعد به مزاحمش زنگ میزنه می گه :

حالا اگه تونستی مزاحم شو !

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ


😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀