اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست

اگر روزی ترکت کردند بدان با تو بودن لیاقت می خواهد

خلاصه هر بار یه جوری خودت رو قانع کن وگرنه خودت اذیت میشی

خخخخخخخخخخخ


😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀