99 نفر ؟؟؟؟؟

ای بابا بشین صدتا دیگه راحت بشم

بابا دیوونه شدم