تنها باری که از من به عنوان نمونه یاد شد ,

سر کلاس بود که استاد داشت درباره ی مشروطی ها حرف میزد

اشاره کرد به من و گفت : اینم نمونه اش 

خخخخخ 


😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂(( یادتون باشه این فقط یک لطیفه است و خدارا شکر من که تابه حال تو هیچ درسی مشروط یا مردود نشده ام و همیشه نمره ام عالی بوده ))