این روز ها 

آدم ها

به دست هم پیر می شوند 

نه به پای هم  😖😖😖😢😢😢😢