استاد فیزیکمون که مرد هم بود سر کلاس یه سوسک می بینه

نزدیک بود غش کنه

بعد به هممون ٢ نمره حق سکوت داد

ما قبولی مان را مدیون اون سوسکه هستیم !

خخخخخخخخخ


😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂