فرصت را غنیمت شمار ....

در جوانی توانی اما ندانی ...

در پیری دانی اما نتوانی ....