روزی که جسد مطهرش را آوردند نتیجه ی کنکورش هم آمد 

پزشکی قبول شده بود اونم دانشگاه تهران 😭😭😭(( برگرفته از کتاب روزگاران مادران شهدا 

جمع آوری شده توسط زهرا آشیان ))