استادمون امتحان گرفت .

بعد اومده می گه : فلان سوال غلط بود.

نصف کلاس می گن : استاد ! ما که حلش کردیم !!!!!

یعنی همچین بچه ها به امتحان تسلط داشتن !


😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂


یکی پاسخ بده : چرا هرچی قرص آهن رو به آهنربا نزدیک می کنم اتفاقی نمی افته ؟؟؟؟

نمی دونم , آهنربا خرابه , قرصه تقلبیه یا من عقل ندارم !!!!


😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋😋


یه دبه ماست میریزه رو فرش .

می خوای جمعش کنی یه دبه پر میشه و یه کاسه !!! 

مگه داریم ؟؟؟؟ مگه میشه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 


😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😉😉😉😉