اما هوا هرچه قدر هم که آلوده باشد باید مواظب باشید که ناگهان نمیرید و خرج روی دست خانوادتان نگذارید .

همانطور که می دانید این روزها همه چیز خرج دارد اما مردن یکم خرجش بیشتره .

مهم ترین مسئله ی مردن , خرید قبر است که هم اکنون در تهران خودمان قیمت آن از ۵۰۰ هزار تومان شروع و به ٧۰۰ میلیون تومان (( و شاید حتی بیشتر )) می رسد . 

یعنی ارقام جوری هست که مرده با شنیدن آن زنده می شود و یا بالعکس !

عجالتا تا زمانی که فکری برای خانه ی آخرتتان نکرده اید , نمیرید .