استاد داشت درمورد مقاومت چوب حرف میزد . 

بعد گفت : چوب را از درخت به دست می آورند , می دانید درخت چیست ؟!

یعنی می خوام بگم دید استاد به دانشجو اینه !!!!


😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂


من تا کلاس سوم دبستان فکر می کردم خیلی پولداریم که به جای یک , چار پنج تا مسواک تو خونه داریم و هرشب با هرکدوم که دوست دارم می تونم مسواک بزنم !!!


😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆


آدم تو سایت که میره حس می کنه رفته تو چاه نفت 

باید چند کیلومتر بری پایین تا به اصل مطلب برسی !!!


😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀😀