هدف از آفریدن بعضی ها

فقط اینه که

با بودنشون

به آدم ثابت بشه 

تنهایی چه نعمت بزرگیه !!!