اولین کسی که شعر کوتاه فرستاد و شعرش تایید شد 👈 جناب آقای سام نجفی نیا

دومین کسی که شعرش تأیید شد 👈 جناب مخلوق خلاق

سومین کسی که شعرش تأیید شد 👈 سید.ق.م (( دوستی از بلاگفا ))